Vinaland Group

ĐIỀU CHỈNH, ĐỔI MỚI QUI TRÌNH XIN PHÉP XÂY DỰNG 2021

Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung đã có hiệu lực ngày 1-1-2021 có những quy định mới liên quan đến các thủ tục về xây dựng nhà ở, công trình của người dân, doanh nghiệp. Dưới đây là những điểm mới về qui trình xin phép xây dựng: 

1. Thời gian cấp giấy phép xây dựng cho công trình được rút ngắn hơn 10 ngày. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời.

2. Bỏ quy định về vốn khi khởi công xây dựng. Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 đã bỏ điều kiện “bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình” trong điều kiện để khởi công xây dựng công trình.

3. Một số dự án phải có đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Các dự án phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì phải có đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng.

4. UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt. UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt (trước thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng). Như vậy UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp phép xây dựng cho các loại dự án trên địa bàn trừ công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương cũng được quyền phân cấp và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng cho sở xây dựng, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện.

5. Giấy phép xây dựng có thời hạn. Việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải phù hợp với mục đích sử dụng đất được ghi nhận trên giấy chứng nhận. Đây là điều kiện được làm rõ hơn trong Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 so với luật cũ.

Theo đó, việc hỗ trợ phá dỡ công trình xây dựng có thời hạn được thực hiện theo Luật đất đai. Đất đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì không được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Sau ba năm kể từ ngày UBND cấp huyện công bố kế hoạch sử dụng đất hằng năm mà vẫn chưa thu hồi, cơ quan có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất thì người sử dụng đất có quyền yêu cầu cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Post a Comment